Anunț privind deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare de proiecte de acte normative

Numele autorităţii sau instituţiei publice: CONSILIUL LOCAL UAT COMUNA GĂNEȘTI

Astăzi, 23.02.2024, CONSILIUL LOCAL AL UAT COMUNA GĂNEȘTI, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următoarelor acte normative:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ”;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției directe de servicii de transport a unei cantități de 180 t deșeuri reciclabile de hârtie/carton - cod 200101 și plastic/metal cod 200139, de la stația de transfer Târnăveni la stația de sortare, compostare și transfer Cristești;


3. Proiect de hotărâre privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor reciclabile, compostare a biodeșeurilor și transfer a deșeurilor prin exploatarea SSCT Cristești, STZ 5 - Târnăveni, STZ 6 - Bălăușeri și STZ 7 - Râciu;

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL 16/25.05.2023 privind aprobarea participării Comunei Gănești la înființarea ADI "PROTECȚIA ANIMALELOR UNGHENI-MUREȘ" și înființarea Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, în cadrul comunei Gănești, judeţul MUREȘ.

5. Proiect de hotărâre privind participarea Comunei Gănești la Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate cu proiectul „Realizarea rețelei de canalizare in sat Păucișoara cu racordare la rețeaua existenta din comuna Gănești, jud. Mureș”, finanțat din Fondul pentru mediu.

Paragraf descriptiv - problema identificată, soluţia propusă de actul normativ, impactul scontat etc.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include (după caz): * nota de fundamentare a proiectului; * expunerea de motive; * referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus; * studiile de fundamentare (studiul de impact/fezabilitate etc.) şi datele brute care au stat la baza lor; * textul complet al proiectului actului respectiv: * alte documente considerate relevante.

Documentaţia poate fi consultată: 
- pe pagina de internet a instituţiei, la adresa mol.primariaganesti.ro 
- la sediul instituţiei: Loc. Gănești, Str. Principală, Nr. 548
- proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 22.03.2024, orele 13:00:
- ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primariaganesti.ro; 
- prin poştă, pe adresa loc. Gănești, Str. Principală, Nr. 548; 
- la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Gănești, Str. Principală, Nr. 548, între orele 09,00 – 14,00;

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind ......................................... (denumirea proiectului de act normativ)".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primariaganesti.ro/ro/consultare.php

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 22.03.2024.
      
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: 
Telefon: 0265.425.101 
E-mail: contact@primariaganesti.ro
Persoană de contact: ADRIAN MATEFI.