Bugetul comunei Găneşti pentru anul 2017

Bugetul comunei Găneşti pentru anul 2017, aprobat prin Hotărârea C.L. Găneşti nr. 11 din 16.03.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA GĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA Nr. 11/16.03.2017
privind aprobarea bugetului local al comunei Găneşti, judeţul Mureş pentru anul 2017

 

Consiliul Local Găneşti, jud. Mureş, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru din data de 16.03.2017;
Ţinând cont de proiectul de hotărâre iniţiat de conducerea primăriei locale;
Având in vedere:
- Decizia Administrației Județene a Finanţelor Publice Mureş nr.5419/22.02.2017 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate ale comunelor pentru anul 2017;
- Hotărârea C.J. Mureș nr. 27/01.03.2017 privind repartizarea pe anul 2017 a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale;
- Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/2017.
Cu respectarea:
- art.14 alin. (7) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
- art.III, alin.(4) din O.U.G. nr.63/2010, pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare.
- prevederilor Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010.
În conformitate cu prevederile articolelor 5, 19, 20, 39  din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 36 alin (4) lit. (a) şi a art.45 alin. (1) şi (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:
 

Art.1 Se aprobă Bugetul general de venituri şi cheltuieli al comunei Găneşti, judeţul Mureş pentru anul 2017 conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei şi compartimentul de contabilitate.
 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      CONTRASEMNEĂ, SECRETAR,
                    IMRE NICOLAE                                                           MATEFI ADRIAN

 ANEXA 1 la HCL nr.11/16.03.2017
 

Venituri

Venituri totale

6.245.000

Venituri curente

 

 

Din care

 

 

Impozit pe venit

12.000

 

Impozit şi taxe pe proprietate

582.000

 

Cote şi sume defalcate

1.506.000

 

Sume defalcate – sume echilibrare

2.261.000

 

Taxe pentru utilizarea bunurilor

167.000

 

Alte impozite şi taxe

50.000

 

Venituri nefiscale

767.000

 

Subvenţii

900.000

 

 

Cheltuieli

Autorităţi publice (51.02)

1.453.000

41,8%

Dobânzi (55.02)

29.000

0,80%

Ordine publică şi siguranţă naţională

20.000

0,55%

Învăţământ, din care:

1.436.000

 

- buget local:

16.000

 

        - burse

16.000

0,45%

- cheltuieli materiale finanţe

110.000

 

- cheltuieli asistență cerințe speciale

43.000

 

- cheltuieli de personal

1.267.000

 

Cultură

100.000

2,8%

Asistenţă socială, din care

378.000

 

- indemnizaţii asistenţi finanţe

369.000

 

- ajutor de încălzire

9.000

 

Servicii publice, din care

2.587.000

46,86%

Secțiunea dezvoltare (modernizare străzi, reabilitare modernizare grădiniță, reabilitare-modernizare str. Gorga, eficientizarea consumurilor energetice, rețea de canalizare menajeră în com. Gănești)

1.757.000

 

Protecţia mediului, salubritate

212.000

5,9%

Alte acţiuni

30.000

0,84%