Comisii de specialitate

Comisiile de specialitate ale consiliului local sunt însărcinate cu analizarea proiectelor de hotărâri ale consiliului local, se pronunță asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare, verifică publicarea anunțului referitor la elaborarea unui proiect de act normativ care trebuie să fie cu cel puțin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare și adoptare, întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local.

1. Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism

2. Comisia pentru muncă şi protecţie socială, protecţie copii, juridică şi disciplină

3. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, protecţia mediului şi turism