Anunț

Publicat in Anunțuri la data 2017-02-13 13:04:23
foto stire

Primăria Com. Gănești, județul Mureș, ținând cont de Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 2953/2017, organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcționari publici angajați ai instituției, astfel:

I. Pentru promovarea în gradul profesional superior a unui  funcţionar public care ocupă un post aferent funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul financiar contabil - impozite şi taxe locale , în zilele de 21 martie 2017 ora 10.00 - proba scrisă şi 23 martie 2017ora 12.00 interviul.
II. Pentru promovarea în gradul profesional principal a unui funcţionar public care ocupă un post aferent funcţiei publice de inspector, clasa I, gradul profesional  principal la Compartimentul Asistenta sociala, în zilele de 21 martie 2017 ora 10.00 - proba scrisă şi 23 martie 2017 ora 12.00 - interviul.


Condiţii de participare:
    Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional superior, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
   - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
   - să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
  - să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
    Bibliografiiile pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut sunt prevăzute în anexele nr.1 – 2
    Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la Compartimentul resurse umane, organizare,  în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului la sediul Primăriei com. Ganesti şi vor conţine următoarele documente, conform prevederilor art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 1173/2008:
   - copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
   - copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
   - formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată.
 Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Termen limită pentru depunerea dosarelor: 09.03.2017, ora 10.  
 
Comp. Financiar contabil-impozite și taxe locale                                                          Anexa nr. 1


BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare în grad profesional superior a unui funcţionar public care ocupă un post aferent funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul financiar contabil–impozite şi taxe locale
 

1.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
9. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
10. Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare.


Comp. Asistenta sociala                                                                                                   Anexa nr. 2

BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare în gradul profesional a unui funcţionar public care ocupă un post aferent funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal la  Compartimentul asistenta sociala

 

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata în 2007, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată în 2007;
4. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată;
5. Hotararea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata;
6. OG nr.70/2011 privind masuri de protectie sociala in perioada sezonului rece cu modificarile si completarile ulterioare ;
7. Legea nr. 292/2011 ,a asistentei sociale cu modificările şi completările ulterioare;
8. Hotararea de Guvern nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece;
9. Legea nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, modificata si completata ;
10. Hotarare nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
11. Hotărârea Guvernului nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu handicap cu modificările şi completările ulterioare; .
12. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
13. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.