Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat – sudor

Publicat in Anunțuri la data 2018-02-09 09:17:43
foto stire

Primăria Comunei Gănești, cu sediul în localitatea Gănești, strada Principală, nr. 548, județul Mureș, organizează în perioada 02-05.03.2018 concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat – sudor aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

 

Denumirea postului: Muncitor calificat – sudor;

 

Condiţii specifice de participare la concurs:
- disponibilitate la program flexibil;
- nivelul studiilor: Școală profesională – minim;
- vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 15 ani 

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă: data 02.03.2018, ora 10, la sediul instituției.
Proba practică: data 02.03.2018, ora 14, la sediul instituției.
Proba interviu: data  05.03.2018, ora 10, la sediul instituției.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 23.02.2018, ora 14, la sediul instituției.

 

Condiții de participare:
    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Dosarul de concurs conține:
    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
    g) curriculum vitae.

    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
    În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
    Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Relații suplimentare la telefon 0265.425.101, în zilele de LUNI – VINERI, între orele 9-14. 

 

Persoane de contact:
Matefi Adrian – Secretar UAT 
Szekely Attila - Inspector

 

Descărcare documente:
Formular de înscriere la concurs