Anunţ licitaţie pentru închiriere spațiu cu destinaţia de servicii poștale universale

Publicat in Anunțuri la data 2020-06-24 08:58:12
foto stire

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:
Primăria Comunei Gănești, județul Mureș, CF 4436852, Str. Principală, Nr. 548, Tel: 0265.425.101, Fax: 0265.425.049, Email: contact@primariaganesti.ro


2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:  spațiu situat în Comuna Gănești, sat Gănești, nr. 777, aparţinând domeniului privat, cu destinaţia de servicii poștale universale, având 29 mp, număr CF 42/N, număr cadastral 89/1.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr 26 din  data de 18.06.2020


3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Comunei Gănești.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Achiziții publice al Primăriei Comunei Gănești, adresa Gănești, Str. Principală, Nr. 548, jud. Mureș.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 100 lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei Comunei Gănești.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.07.2020, ora 09.00.

4. Informaţii privind ofertele: ..........................................................................................................................................
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 15.07.2020, ora 09.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Gănești, adresa Gănești, Str. Principală, Nr. 548, jud. Mureș.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar 

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  17.07.2020, ora 09.00, Primăria Comunei Gănești.


6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, Strada Justiției 1, 540069, tel. 0265.260.323, fax. 0265.267.856, email: tribunalul.mures@just.ro


7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
23.06.2020