Anunț de licitație vânzare teren intravilan fără construcții care aparţine domeniului privat al Comunei Gănești

Publicat in Anunțuri la data 2020-06-24 08:58:33
foto stire

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primăria Comunei Gănești, județul Mureș, CF 4436852, Str. Principală, Nr. 548, Tel: 0265.425.101, Fax: 0265.425.049, Email: contact@primariaganesti.ro.

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică: Teren intravilan fără construcții care aparţine domeniului privat al Comunei Gănești, situat în Comuna Gănești, satul Gănești, nr. 540, cu nr. cadastral 51773, nr. CF. 51773, în suprafaţă de 287 mp. Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G.. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/18.06.2020.

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obţine de la Primăria Comunei Gănești.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul achiziții publice din comuna Gănești.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 100 lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Comunei Gănești.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.07.2020, ora 12.00.

4.Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 15.07.2020, ora 12.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Gănești din comuna Gănești, Str. Principală, Nr. 548, Jud. Mureș.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 17.07.2020, ora 12.00, la sediul Primăriei comunei Gănești.

6. Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, Strada Justiției 1, 540069, tel. 0265.260.323, fax. 0265.267.856, email: tribunalul.mures@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 23.06.2020