Strategia de dezvoltare a comunei Găneşti

Strategia de dezvoltare locală a comunei Găneşti, judeţul Mureş, pentru perioada 2014-2020

Dezvoltarea unei viziuni pe termen mediu şi lung pentru comunităţile din România este un element central în asigurarea unei traiectorii clare şi stabile în procesul de dezvoltare. Procesul de dezvoltare a viziunii şi a strategiei include o serie de consultări ale tuturor factorilor implicaţi în acest proces.
Însă pentru ca viziunea să devină realitate, este nevoie de mai mult. În realizarea viziunii este nevoie de implicarea şi angajamentul părţilor interesate pe tot parcursul dezvoltării viziunii. La fel de important este ca viziunea să se traducă într-un cadru de politici clar, cu obiective şi acţiuni concrete şi măsurabile, care să fie susţinute de o structură instituţională eficientă şi care să beneficieze de alocări financiare adecvate.
Este evident că oportunităţile, condiţiile şi nevoile de dezvoltare variază foarte mult de la o regiune la alta, iar strategiile de dezvoltare trebuie să fie adaptate în consecinţă în strânsă colaborare cu autorităţile locale. Nu există un model unic de gestionare a dezvoltării rurale, aşa cum nu există un singur factor determinant al traiectoriei economice a unei regiuni. Prin urmare, politicile din mediul rural sunt necesare pentru a spori capacitatea locală şi participarea actorilor, pentru a mobiliza resursele iniţiale şi pentru a face faţă forţelor externe, răspunzând cel mai bine nevoilor locale. Autorităţile locale pot accesa, începând din anul 2007, fonduri nerambursabile pentru atingerea obiectivelor, însă şi autorităţile locale trebuie să fie receptive la acest lucru.
Strategia de dezvoltare locală, este un instrument de management. Acest instrument este utilizat pentru a aborda problemele şi oportunităţile cu care se confruntă o comunitate, reprezintă, astfel, o condiţie esenţială pentru asigurarea dezvoltării durabile a unei localităţi. Prezenta strategie de dezvoltare locală a fost elaborată în urma analizelor situaţiei actuale şi în urma celor două dezbateri organizate pentru membrii comunităţii. Pentru formarea viziunii clare ale localităţii s-a pornit de la următoarele elemente: importanţa regională a localităţii din punct de vedere economic, turistic, importanţa construcţiei unei comunităţi primitoare, a unui mediu local plăcut pentru locuitori şi pentru vizitatori (creşterea calităţii vieţii), necesitatea structurării unei administraţii locale eficiente, transparente şi responsive la nevoile comunităţii, importanţa activismului la nivelul cetăţenilor, şi, în fine, dezvoltarea unui mediu de afaceri bazat pe antreprenoriat, dinamism şi implicare în viaţa comunităţii.