Prezentare

Prezentare

Comuna Găneşti este situată în Podişul Transilvaniei, mai precis de o parte şi de alta a râului Târnava Mică, având altitudini cuprinse între 347-504 m, cu o varietate de forme de relief, ceea ce îi conferă un pitoresc deosebit. Dealurile mai importante sunt: Păucii, Corniş la nord şi Dealul Viilor la sud de Târnava Mică.
Comuna este străbătută de râul Târnava Mică şi de mai multe pâraie cu debite mici, cel mai important fiind pârâul Bedea.
Comuna Găneşti este mărginită de următoarele comune: Cucerdea şi Ogra la nord, Mica la est, Băgaciu la sud, Municipiul Târnăveni la vest.
   
Solurile
Învelişul de sol, rezultat al interacţiunii factorilor fizico-geografici se prezintă destul de divers dar se remarcă la nivel general influenţa deosebită a rocii reliefului şi a apei freatice.
Solurile se împart în mai multe unităţi zonale şi intrazonale care constituie potenţialul pedologic valorificat ca bază de dezvoltare a biocenozelor şi a diverselor culturi în raport cu condiţiile mediului înconjurător. Distingem următoarele tipuri de soluri: soluri brune argiloiluviale, soluri brun luvic, regosoluri, erodisoluri.

Vegetaţia naturală se încadrează în  două mari unitaţi vegetale: 1. zona I, forestieră cu dealuri acoperite cu păduri de stejar, carpen şi salcâm şi floră ierboasă corespunzătoare şi zona II. terenuri agricole cu specific predominant colinar şi de şes, în care predomină cultura mare, ocupaţia de bază a populaţiei active din comună, unde se practică o agricultură modernă şi performantă, aducătoare de venituri.
Fauna comunei Găneşti este bogată şi caracteristică zonelor de deal. Dintre mamiferele cele mai răspândite sunt: mistreţul, cerbul, căprioara, iepurele, iar dintr răpitori vulpea şi chiar lupul.
    
Organizare spaţială
Comuna Găneşti este alcătuite din 4 sate, respectiv Găneşti (atestat documentar în anul 1302), Seuca (atestat documentar în anul 1383), Păucişoara (atestat documentar în anul 1361), Sub Pădure (atestat documentar în anul 1466) şi se întinde pe o suprafaţă de 4.922 ha din care 4310 ha teren agricol (arabil, livezi, pomi, vii, păşuni, fâneţe) 288 ha forestiere, 53 ha ape, stuf, 78 ha căi de comunicaţie şi căi ferate, 124 ha construcţii şi curţi, 69 ha neproductive.
Reţeaua de străzi şi drumuri însumează 19 străzi din piatră în lungime de 14,3 km, un drum comunal de 2 km şi drum judeţean 142 şi 142A de 6 km. Reţeaua are o structură radial-inelară.
Artera principală care străbate axial comuna pe direcţia Târnăveni - Bălăuşeri este DJ 142 şi trece prin satele Seuca şi Găneşti pe o lungime de 4 km.

Date demografice
În prezent comuna are 3.511 locuitori, din care 2.300 maghiari (65,5%), 862 români (24,5%),  346 romi (9,9%), 1 german, 1 rus. Importanţa economică pe care a avut-o odinioară se reflectă şi pe plan demografic. De la 3.923 locuitori în anul 2002, populaţia comunei a scăzut la 3.511 locuitori la 1 ianuarie 2012.
Populaţia activă este de aproximativ 60%.