Anunț

Publicat in Anunțuri la data 2022-12-06 11:49:44
foto stire

Numele autorităţii sau instituţiei publice: CONSILIUL LOCAL UAT COMUNA GĂNEȘTI

Astăzi, 06.12.2022, CONSILIUL LOCAL AL UAT COMUNA GĂNEȘTI, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următoarelor acte normative:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de Rețea Școlară din comuna Gănești pentru anul școlar 2023-2024;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2023;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare în județul Mureș, respectiv aprobarea Regulamentului-cadru de instituire și implementare a instrumentului economic „plătește pentru cât arunci” pentru serviciul de salubrizare în județul Mureș, cu aplicabilitate din data de 01.01.2023 în comuna Gănești;


Paragraf descriptiv - problema identificată, soluţia propusă de actul normativ, impactul scontat etc.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include (după caz): * nota de fundamentare a proiectului; * expunerea de motive; * referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus; * studiile de fundamentare (studiul de impact/fezabilitate etc.) şi datele brute care au stat la baza lor; * textul complet al proiectului actului respectiv: * alte documente considerate relevante.

Documentaţia poate fi consultată: 
- pe pagina de internet a instituţiei, la adresa mol.primariaganesti.ro 
- la sediul instituţiei: Loc. Gănești, Str. Principală, Nr. 548
- proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 19.12.2022:
- ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primariaganesti.ro; 
- prin poştă, pe adresa loc. Gănești, Str. Principală, Nr. 548; 
- la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Gănești, Str. Principală, Nr. 548, între orele 09,00 – 14,00;
 

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind ......................................... (denumirea proiectului de act normativ)".
 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primariaganesti.ro/ro/consultare.php
 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 19.12.2022.
      
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: 
Telefon: 0265.425.101 
E-mail: contact@primariaganesti.ro
Persoană de contact: ADRIAN MATEFI.