Anunț examen/concurs pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcționari publici angajați ai instituției

Publicat in Anunțuri la data 2017-09-14 12:09:41
foto stire

Primăria Com. Gănești organizează examen/concurs pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcționari publici angajați ai instituției, astfel:

I. Pentru promovarea în gradul profesional superior a unui  funcţionar public care ocupă un post aferent funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul financiar contabil- IT, în zilele de 17 octombrie 2017 ora 10.00 - proba scrisă şi 19 octombrie 2017  ora 12.00 - interviul.
II. Pentru promovarea în gradul profesional superior a unui funcţionar public care ocupă un post aferent funcţiei publice de inspector, clasa I, gradul profesional  principal la Compartimentul Registru Agricol, în zilele de 17 octombrie 2017 ora 10.00 - proba scrisă şi 19 octombrie 2017  ora 12.00 - interviul

Condiţii de participare:
Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional superior, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Bibliografiiile pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut sunt prevăzute în anexele nr.1 - 2

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la Compartimentul resurse umane, organizare, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului la sediul Primăriei com. Ganesti şi vor conţine următoarele documente, conform prevederilor art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 1173/2008:
- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.


Anexa nr. 1

Comp. Financiar contabil-impozite și taxe locale 
                                                            

BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare în grad profesional superior a unui funcţionar public care ocupă un post aferent funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul financiar contabil–impozite şi taxe locale
 
1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
9. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;


Comp. Registru Agricol                  
BIBLIOGRAFIE

pentru examenul de promovare în gradul profesional a unui funcţionar public care ocupă un post aferent funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal la  Compartimentul Registru agricol

1.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata în 2007, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată în 2007;
4. Ordinul nr. 734/480/1003/3727 din 29 aprilie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
5. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificarile şi completarile ulterioare;
6. Ordonanta de Guvern nr. 28/2008, privind registrul agricol, aprobata prin Legea 98/2009, modificată şi completată;
7. Ordinul nr. 95/2010 al   Ministerului Agriculturii Şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Finanţelor Publice  Nr. 1.998 din 16 iulie 2010, Ministerului Administraţiei Şi Internelor  Nr. 153 din 6 iulie 2010 Institutului Naţional De Statistică Nr. 3.241 din 22 aprilie 2010, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014;
8. Hotărârea nr. 661/2001, privind procedura de eliberare a certificatului de producător modificată şi completată;
9. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
10.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.


Anexa nr. 2
 

Nr. crt.

Structura organizatorică

Funcţia publică existentă

Funcţia publică propusă pentru promovare

Nr. posturi

1.

Compartiment financiar contabil – impozite si taxe

- Consilier cl. I, gr.prof.principal;

 

- Consilier cl. I gr.prof. superior;

 

 

1

 

 

2.

Compartimentul Registru Agricol

- Consilier cl. I gr.prof.principal;

 

- Consilier cl. I gr.prof. superior;

 

 

1