Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui număr de 2 posturi contractuale vacante de muncitor calificat la Compartimentul Administrarea domeniului gospodăresc din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Gănești

Publicat in Anunțuri la data 2020-02-10 07:33:06
foto stire

Primăria com. Ganesti, Jud. Mures, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unui numar de 2 posturi contractuale vacante de muncitor calificat la Compartimentul Administrarea domeniului gospodăresc din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Ganesti.
Concursul se va desfăşura la sediul primăriei locale şi va consta în 3 etape:
- în data de 21.02.2020 orele 12,00 – selectia dosarelor
- în data de 25.02.2020 orele 9.00 - proba scrisă;
- în data de 26.02.2020 orele 9.00 - proba interviu.
 
Condiţiile generale de înscriere la concurs sunt cele prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade și trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
    
Condiţiile specifice de înscriere la concurs sunt:
1. minim studii profesionale sau medii absolvite cu diplomă;
2. calificare cel putin in una din meseriile de: mecanic, tamplar,zidar;
3. vechime in munca min. 10 ani
4. disponibilitate la program flexibil
     
Dosarele vor cuprinde următoarele documente: 
      - cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
      -  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
     -  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
     - copie a certificatului de căsătorie, dacă numele din diploma de studii diferă de cel existent în cartea de identitate ;
     -  cazierul judiciar;
     -  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
      - curriculum vitae/model european.
 
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
 
 Dosarele de concurs se vor depune în perioada 10.02.2020 – 20.02.2020 înclusiv, la sediul Primăriei Com. Ganesti, str. Principala, nr. 548.
 
        Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei com. Ganesti  sau la telefon 0265/425101,persoană de contact - inspector, Szekelyi Attila si  email:contact@primariaganesti.ro.
                                                                                                                           
Bibliografie: 
- OUG NR.57/2019 – Codul Administrativ;
- Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă,actualizată.
- Legea 53/2003 privind Codul Muncii cu modificările ulterioare.
 
Descarcă anunț în format PDF