Anunţ organizare concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical în cadrul Compartimentului Asistență socială - dispensar medical școlar, din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Gănești

Publicat in Anunțuri la data 2020-02-10 07:41:46
foto stire

Primăria com. Gănești, Jud. Mureș, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical în cadrul Compartimentului  Asistență socială - dispensar medical școlar, din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Gănești.
 
Concursul se va desfăşura la sediul primăriei locale şi va consta în 3 etape:
- în data de 21.02.2020, orele 12.00 – selecția dosarelor
- în data de 25.02.2020, orele 11.00 - proba scrisă;
- în data de 26.02.2020, orele 11.00 - proba interviu.
     
Condiţiile generale de înscriere la concurs sunt cele prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade și trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Condiții specifice:
- Studii de specialitate - școală postliceală sanitară, absolvită cu diplomă în specialitatea asistent medical generalist;
- Vechime în specialitate minim. 14 ani;
- Avizul de exercitare a profesiei valabil la data concursului;
- Certificat de membru Ordinul asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România;
- Asigurare pentru malpraxis, vizată la zi.
 
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare, respectiv 21.02.2020, ora 10, la sediul Primăriei Comunei Gănești – secretarul comisiei de concurs.
 
Dosarele vor cuprinde următoarele documente: 
      - cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
      - copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
      - copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
     - copie a certificatului de căsătorie, dacă numele din diploma de studii diferă de cel existent în cartea de identitate ;
     -  cazierul judiciar;
     -  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
     - curriculum vitae/model european.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei com. Gănești, la telefon 0265.425.101, persoană de contact - inspector Szekely Attila, sau email: contact@primariaganesti.ro.
 
Bibliografie: 
- OUG NR.57/2019 – Codul Administrativ;
- Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, actualizată.
- Legea 53/2003 privind Codul Muncii cu modificările ulterioare.
- Ordinul Nr. 5298/1668/2011 din  7 septembrie 2011 
- Ordinul nr. 653/2001
- Ordin nr. 1955 din 18/10/1995 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 59bis din 22/03/1996 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor.
 
Descarcă anunț în format PDF