Documente necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire pe perioada sezonului rece 2020-2021

Publicat in Anunțuri la data 2020-10-20 13:54:38
foto stire

Documente necesare pentru acordarea ajutorului  de încălzire pe perioada sezonului rece 2020-2021, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011, cu toate modificarile ulterioare:
- Cerere şi declaraţie pe propria răspundere ( TIP) privind componenţa familiei, bunurile deţinute şi veniturile realizate, completată, datată şi semnată – se obţine de la Primăria Găneşti;
 
COMPONENTA FAMILIEI SE DOVEDESTE CU:
- Copie după actul de identitate al membrilor familiei: soțul, soția, copiii, precum și alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relații de rudenie, dar care au același domiciliu, sau reședință și/sau care locuiesc și se gospodăresc împreună, și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere – domiciliul sau reședința trebuie să corespundă cu locuința situată la adresa înscrisă în actele de identitate (mutație, flotant), adresă identică cu cea înscrisă pe factura de gaz/factura de energie electrică, conform ajutorului solicitat pentru locuința respectivă;
- Copii după certificatul de naștere al membrilor de familie care nu au împlinit vârsta de 14 ani;
-  Copie Certificat de căsătorie / deces. Hotărâre judecătorească de divorţ, Hot. Jud. Privid încredinţarea minorului, Hot. Comisiei pentru protecţia copilului privind plasamentul, etc.
- Copie după contractul de închiriere, sau comodat, dacă solicitantul nu este din familia proprietarului locuinței și/sau este altă persoană decât cea înscrisă pe factură,  unde este cazul;
 
VENITURILE REALIZATE DE MEMBRII FAMILIEI să fie până la 750 lei/pers. (1,500 ISR) ,SE DOVEDITE PRIN:
- Adeverință de venit din partea angajatorului, cuprinzând salariul net pe luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă, unde este cazul);
- Cupon de pensie din luna anterioară depunerii cererii (orice tip de pensie);
- Cupon de șomaj indemnizat din luna anterioară depunerii cererii;
- Cupon alocații și indemnizații, sau orice act doveditor din care să rezulte veniturile obținute;
- După caz alte acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei.
- Adeverinţă din Registrul agricol- de la Primăria Găneşti;
- Adeverintă eliberată de Administraţia Financiară Târnăveni, (excepţie fac persoanele beneficiare de VMG şi ASF);;
- Copie Carte de identitate( Certificat de înmatriculare) autoturism/motocicletă;
- Copie Contract de arendă/ închiriere/concesiune;
- Copie Certificat de producător;
- Factură de gaz.
 
 ÎN APLICAREA ORDONANȚEI DE URGENȚĂ NR.70/2011 PRIVIND MĂSURILE DE PROTECȚIE SOCIALĂ ÎN PERIOADA SEZONULUI RECE, SECȚIUNEA A 5-A, VERIFICARE ȘI MONITORIZARE, FACEM URMĂTOARELE PRECIZĂRI:
Recuperarea sumelor încasate necuvenit de către beneficiari, cu titlu de ajutor pentru încălzire a locuinței, plătite din bugetul de stat, se realizează în condițiile prevăzute de art.21 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială.”
 
LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI
 
 
CUANTUMURI PENTRU AJUTOR DE INCALZIRE