Impozite şi taxe locale pentru anul 2016

Cuantumul impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 la nivelul comunei Găneşti, aprobate prin Hotărârea C.L. Găneşti nr. 61 din 10.12.2015

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA GĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA Nr. 61/10.12.2015
privind aprobarea cuantumului  taxelor
şi impozitelor locale la nivelul comunei Găneşti pentru anul 2016
 

Consiliul local al comunei Găneşti, jud. Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 10.12.2015;
Ținând cont de proiectul de hotărâre inițiat de conducerea primăriei locale și avizele favorabile ale Comisiilor juridice, economice și pentru cultură-sport din cadrul Consiliului Local al comunei Gănești;
În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 36 alin.(2) lit. b coroborat cu alin.(4) lit. c, art. 45, alin.(2), lit. c,  art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b, din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,


HOTĂRĂŞTE:
 

Art.1. Se aprobă cuantumul impozitelor şi taxelor locale la nivelul com. Găneşti pentru anul 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Hotărârea se va face publică prin grija secretarului comunei la avizierul primăriei locale, precum şi pe site-ul instituţiei, fiind comunicată şi Instituţiei Prefectului jud. Mureş.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire şi respectarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează conducerea primăriei locale.
 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      CONTRASEMNEĂ, SECRETAR,
              KESZEG FRANCISC IOAN                                                    MATEFI ADRIAN